GM-nyheter
På denne siden presenterer vi nyhetsstoff av spesiell interesse for GM-Gruppen

 

*     *     *

 

Årsberetning 2010 

GM-Gruppen (Org. nr. 985 231 281)

 

1.  Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet 
GM-Gruppen er en idealistisk forening for jernbaneinteresserte, med spesiell vekt på diesellokomotiv fra General Motors/Electro Motive Division. Foreningen er selveiende.
GM-Gruppen har sin forretningsadresse og administrative hovedkvarter i Oslo.

2.  Styret 
Etter ordinært årsmøte 27.04.10 har GM-Gruppens styre bestått av følgende personer:
Styreleder              : Jarl Hole
Nestleder               : Harald Sandernes
Kasserer                : Gunnar Hoel
Sekretær               : Knut Arild Lindquist
Styremedlem          : Arne-Magnus Waaler
Styremedlem          : Knut Helge Midtbø
Styremedlem          : Christoffer Bjørgen Nilsen 

3.  Medlemsmassen
GM-Gruppen hadde pr. 31.12.2010, 66 medlemmer. Dette er en nedgang på 13 medlemmer sammenliknet med 2009. Nedgangen skyldes etter styrets oppfatning avviklingen av togfremføringen i egen regi og salget av foreningens jernbanemateriell samt generelt lav aktivitet i foreningen. 
 
4.  Ordinært årsmøte 2010
Ordinært årsmøte ble avholdt 27.04.10 i Jernbaneverkets Hovedkontor, Oslo. Det var møtt frem 8 stemmeberettigede medlemmer. Jarl Hole leste årsberetningen for 2009.
Regnskapet for 2009 ble gjennomgått og godkjent
Kontingenten ble fastsatt til kr 300,- respektive kr 250,- pr. år. 
Det var ingen innkomne forslag.

5.  Styrets aktiviteter 
Det har vært avholdt 2 styremøter i 2010. Samarbeidet i styret har fungert meget godt.
Styrets arbeid har i hovedsak bestått i å sikre salg av GM-Gruppens materiell samt å ivareta deler og lagervogner for avhending. Arbeidet planlegges avsluttet i 2011. 
Styret har også arbeidet med utgivelsen av bladet ”Oljefilteret”.

6.  Materiell
GM-Gruppen har ved utgangen av 2010 kun et fåtall lagervogner igjen. Disse står på Grorud og på Bøn stasjon ved Hovedbanen mellom Dal og Eidsvoll. Styret tar sikte på å avhende resterende deler og lagervogner i løpet av 2011. Arbeidet blir ledet av Arne-Magnus Waaler og Harald Sandernes som legger ned en meget stor innsats på dette.

7.  Den operative virksomhet 
Det har ikke vært operativ jernbanevirksomhet i regi av GM-Gruppen i 2010.  

8. Medlemsaktiviter
Det ble sendt ut en invitasjon til et GM-treff i Ängelhom i Sverige, men det meldt seg ikke et tilstrekkelig antall deltakere til at turen lot seg gjennomføre.

9.  Salgstjenesten 
GM-Gruppen har ikke hatt noen aktiv salgsstjeneste i 2010.

10.  Medlemsbladet ”Oljefilteret” og hjemmesiden
Medlemsbladet ”Oljefilteret” har utkommet med ett nummer i 2010. Bladet som var nummer 30 i rekken og således et jubileumsnummer ble utgitt i desember og ble godt mottatt. Bladet ble for første gang produsert med digitale metoder og kostnadene ble på den måten redusert med ca. kr 12.000,-. Bladets opplag er 250 eksemplarer.
Hjemmesiden blir vedlikeholdt og oppdatert av Bjørn Bratz, Collector Model og er åpen for bidrag fra alle medlemmene.

11.  Økonomi 
GM-Gruppen gikk med et underskudd på kr 32.182,45 i 2010. 
Underskuddet skyldes nedgang i medlemstallet, produksjon av bladet ”Oljefilteret”samt kostnader til regnskap, porto og kontorrekvisita.
GM-Gruppen hadde pr 31.12.10 positiv egenkapital som utgjorde kr 185.546,80
Einar Høygaard fører GM-Gruppens regnskap og yter rådgivning til GM-Gruppen ifbm. økonomiske disposisjoner.   

12. Fortsatt drift 
GM-Gruppen har positiv egenkapital og ingen gjeld.
Styret i GM-Gruppen har vedtatt å fortsette foreningens virksomhet.

    

Oslo, 10.04.11
Jarl Hole, styreleder

    

*     *     *

 
Kommentarer og innspill kan sendes til:
GM-Gruppens epost adresse
(klikk på lenken)